OTNV Virtual Journeys

Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom, intellectuele rechten of intellectuele eigendomsrechten is een reeks rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Intellectuele-eigendomsrechten zijn de quasi-exclusieve (vrijwel uitsluitende, namelijk van derden) rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest. Tot de intellectuele-eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rechten als het auteursrecht, naburige rechten, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht.
De term intellectueel eigendom is als juridisch concept van toenemend belang in de westerse cultuur. Immers intellectuele-eigendomsrecht betreft vooral informatieproducten, die in het digitale tijdperk sterk in aantal zijn toegenomen. Verder zijn individuele rechthebbenden in juridisch opzicht steeds assertiever geworden, mede vanwege de groeiende geldstromen die met intellectuele-eigendomsrecht gepaard gaan.
In Suriname zien wij helaas nogal te vaak dat bedrijven geen rekening houden met de manier waarop zij omgaan met intellectueel eigendom. Soms is dit bewust, vaker echter omdat men niet voldoende kennis heeft van internationale ontwikkelingen op dit gebied.
Inbreuk op rechten van intellectueel eigendom is in Suriname dus geen onbekend verschijnsel, en hiermee kreeg OTNV ook al heel gauw te maken.
Vanwege de ethische grondslagen van ons bedrijf en oprichters is altijd gekozen om voor al het materiaal en de merknamen die wij voeren te voldoen aan de plichten die voortvloeien uit internationale IP wet- en regelgeving. Zo hebben wij vanaf de oprichting van OTNV de rechten gekocht (en betalen wij jaarlijks de licentiekosten) voor het gebruik van het materiaal en de merken van o.a. DOOR International, Partners in Leadership, Ken Blanchard en John Maxwell. Wij kwamen er al gauw achter dat er bedrijven zijn in Suriname die gebruik maken van het gedachtengoed van deze internationale instituten waarbij zij zich niet voor schromen zich voor te doen als te zijn de officiële vertegenwoordigers, zonder dat zij daar enige afspraken over hebben gemaakt, de nodige licenties hebben gekocht, of zelfs bekend zijn bij de eigenaren van het gedachtengoed welke zijn aanbieden aan klanten.
De ernst van de zaak hebben wij ook al heel vroeg aan den lijve ondervonden, toen wij door een Surinaams bedrijf voor de rechter werden gesleept omdat wij de licentie van DOOR International kochten; dit op basis van het feit dat dit bedrijf reeds jaren gebruik maakte van de naam van dit internationaal bedrijf dat reeds 40 jaren klanten bediend over de gehele wereld. Als partij die betaalde (en nog steeds betaald) voor het rechtmatig gebruik van de DOOR producten en het DOOR merk werden wij dus aangevallen door een bedrijf dat niet alleen de naam maar ook het originele logo, na een minimale wijziging gebruikte (en nog steeds gebruikt) als te zijn de zijne.
Omdat wij bij OTNV geheel in lijn met onze Accountability principe altijd “above the line” denken en handelen, is in samenspraak met DOOR International besloten geen energie te verspillen aan rechtzaken over dit gebruik, immers wij geloven dat wanneer het Surinaams bedrijfsleven zover is om goede "due dilligence" principes toe te passen dat dit en andere bedrijven die misbruik maken van intellectuele eigendommen van derden door de mand zullen vallen. Ondertussen blijven wij met opgeheven hoofd doorgaan met het aanbieden van consulting, training en coachingdiensten van wereldformaat, in samenwerking met onze partners – allen global leaders op het gebied van organisatieontwikkeling – aan bedrijven in Suriname die ook net als ons het belang van professionaliteit, deskundigheid en ethische waarden inzien.